Pnyx. Folkeforsamlingen. Talerstolen i midten.
Pnyx 7 Her mødtes Athens borgere for mere end 2000 år siden for at træffe vigtige beslutninger. Talerstolen er hugget direkte ind i klippen. Læs mere

Valid HTML 4.01 Transitional
Staten Grækenland blev født i gæld
Opdateret 10.2.2011

Gæld­sæt­nin­gen af den græ­ske stat var me­re el­ler min­dre vold­som i he­le pe­ri­o­den fra dens fød­sel i 1820'er­ne til 2. ver­dens­krig. Der var sto­re sam­men­brud i be­ta­lin­ger­ne på gæl­den i 1843, 1893 og 1932. I 2010 var den græ­ske stat i­gen i sto­re be­ta­lings­van­ske­lig­he­der.

1843
Un­der u­af­hæn­gig­heds­kri­gen op­tog den græ­ske op­rørs­re­ge­ring i å­re­ne 1824-25 sto­re lån i Lon­don. Bri­ter­nes lyst til at fo­re­ta­ge ri­si­kab­le ud­lån var stor i de år. Der var i vis­se kred­se i Stor­bri­tan­ni­en en o­ver­dre­ven op­ti­mis­me mht. Græ­ken­lands frem­tids­mu­lig­he­der, og vis­se græ­ke­re bi­drog vel­vil­ligt til de ro­sen­rø­de fo­re­stil­lin­ger om Græ­ken­lands rig­dom­me.   Læs me­re